Telefoon

0318-256133

Email

info@valleiopticiens.nl

Algemene Voorwaarden Vallei Opticiens

Algemene voorwaarden Vallei Opticiens, gevestigd op Dorpsplein 10 te Renswoude

KVK 65945719 Vestigingsnr. 000034616543

Algemene Voorwaarden Optiekbedrijven, Bij verkoop in de winkel. Geldig vanaf 1 mei 2018. Gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Amsterdam onder nummer 13/2018

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Optiek: Het aanmeten van visuele hulpmiddelen, met inbegrip van het doen van subjectieve en/of objectieve metingen van de ogen en/of het onderzoeken van de ogen op abnormaliteiten; het aanmeten, aanpassen, assembleren en/of afpassen en/of het herstellen en/of het verkopen van visuele en/of optische hulpmiddelen (zoals onder andere contactlenzen en low-vision hulpmiddelen).

De Ondernemer: Een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die het optiekbedrijf uitoefent.

De Consument: De koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten en/of producten van het optiekbedrijf.

Overeenkomst: Iedere Overeenkomst met betrekking tot de koop van een roerende zaak die wordt gesloten tussen de Ondernemer en de Consument, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van de Ondernemer en overeenkomsten gesloten tussen de Ondernemer en de Consument, met betrekking tot de Optiek.

Artikel 3 – Informatie vooraf

Voordat een offerte wordt uitgebracht of een overeenkomst wordt gesloten, heeft de Ondernemer de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de Consument de plicht de ondernemer deze informatie naar waarheid en zo volledig mogelijk te verstrekken.

Artikel 4 – Prijzen

 1. Als prijs voor de te leveren goederen en/of diensten geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod van de Ondernemer. Gedurende de in het aanbod aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd.
 2. Indien er eventuele extra kosten, zoals vracht-, leverings- of portokosten, in rekening gebracht worden bij de Consument, dient de Ondernemer dit voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst specifiek aan de Consument te vermelden.
 3. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting.

Artikel 5 – Offertes

 1. Een offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten zoals wettelijk vereist. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Een kennelijke vergissing of kennelijke fouten in de offerte, binden de Ondernemer niet.
 2. De Ondernemer zal tevens op de offerte de daartoe volgens de wet benodigde gegevens vermelden zoals, doch uitdrukkelijk niet beperkt tot, zijn identiteit, zijn handelsnaam, het geografisch adres waar de Ondernemer is gevestigd alsmede een telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres, de totale prijs inclusief belastingen en de wijze van betaling.
 3. Alle offertes van de Ondernemer vervallen na veertien kalenderdagen indien de Consument de offerte niet binnen deze termijn heeft aanvaard, tenzij uit de offerte anders blijkt. De offerte is altijd vrijblijvend voor de Consument.
 4. De Ondernemer zal de termijnstelling van veertien kalenderdagen of andersluidende afspraken hieromtrent uitdrukkelijk in de offerte opnemen.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat een geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst, mede gelet op de mededelingen die de Ondernemer en zijn toeleveranciers over de zaak hebben gedaan. De Ondernemer staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat laatste, bij voorkeur schriftelijk, is overeengekomen met de Consument.
 2. De Ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. De consument kan geen aanspraak meer maken op het bepaalde in lid 1 en 2 als hij, of een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer herstel, of andere daarmee verband houdende werkzaamheden aan het door de Ondernemer geleverde hebben verricht of laten verrichten, dan wel wanneer dan Consument zelf schuld heeft aan het feit dat het geleverde niet meer conform is. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten die de Consument heeft als de Ondernemer tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst.
 4. De Consument is gerechtigd een afschrift van het door de Ondernemer vastgestelde brilvoorschrift mede te nemen, zulks echter uitsluitend voor zover de Consument aan zijn betalingsverplichting(en) ingevolge deze Algemene Voorwaarden heeft voldaan.
 5. De ondernemer is gerechtigd om voor het verstrekken van gegevens die zijn verkregen door een eerder onderzoek van de ogen van de Consument, een vergoeding te vragen.

Artikel 7 – Annulering

 1. Voordat aflevering heeft plaatsgevonden, kan de consument de overeenkomst annuleren. Bij annulering is de consument gehouden een vergoeding van 30% van het aankoopbedrag aan de ondernemer te betalen.
 2. De Ondernemer kan in het voordeel van de Consument afwijken van het voorgaande lid.

 

 

Artikel 8 – Levering

 1. De Ondernemer zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
 2. De Ondernemer zal de producten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen aan de Consument leveren, tenzij de Consument en de Ondernemer een andere leveringstermijn zijn overeengekomen.
 3. Het product is voor risico van de Consument wanneer de Consument het product heeft ontvangen.
 4. De Consument is verplicht om de bestelde c.q. gekochte producten af te nemen zo snel mogelijk nadat deze door de Ondernemer aan de Consument ter beschikking worden gesteld.

Artikel 9 – Vooruitbetaling

De Ondernemer is gerechtigd alvorens met de werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetaling van de Consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Consument tot maximaal 25% van de overeengekomen prijs.

Artikel 10 – Betaling

 1. Het aan de Ondernemer verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering van een product respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen afgifte van een betalingsbewijs aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.
 2. Ingeval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen. Indien de Consument in gebreke blijft met de volledige betaling, zal aan de Consument kosteloos een aanmaning worden verstuurd met het verzoek om alsnog binnen veertien dagen, te rekenen vanaf de dag nadat de consument de aanmaning heeft ontvangen, tot gehele betaling over te gaan.
 3. Indien de Consument ook na het verloop van de tweede termijn (na aanmaning) niet geheel aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Ondernemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag plus wettelijke rente en incassokosten, zoals bedoeld in artikel 11, over te gaan.
 4. Wanneer het aankoopbedrag geheel of gedeeltelijk door de ondernemer kan worden gedeclareerd bij een derde partij, zoals bijvoorbeeld de zorgverzekeraar van de consument, blijft de consument verantwoordelijk voor betaling van het volledige aankoopbedrag. Indien de derde partij het gedeclareerde bedrag niet of niet volledig betaalt, kan de ondernemer het niet door de derde partij betaalde bedrag dan ook alsnog in rekening brengen bij de consument.

Artikel 11 – Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

 1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de ontvangende partij de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
 2. De buitengerechtelijke kosten die een partij maakt om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de tekortschietende partij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de Consument worden afgeweken.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Ondernemer in de nakoming van de overeenkomst, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan de Ondernemer dan wel aan personen van wier hulp de Ondernemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
 2. De Ondernemer aanvaardt de aansprakelijkheid voor letsel en/of zaakschade bij het uitvoeren van de overeenkomst toegebracht aan personen of producten in die gevallen waarin de Ondernemer als producent in de zin van artikel 6:187 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek kan worden gezien.
 3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Consument in de nakoming van de overeenkomst, tenzij deze tekortkoming aan de Consument niet kan worden toegerekend.
 4. Schade aan producten die ter reparatie en/of andere behandeling worden aangeboden en die gezien hun leeftijd een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen komen voor rekening en risico van de Consument, mits de Ondernemer dit van te voren aan de Consument heeft medegedeeld.

Artikel 13 – Niet-nakoming van de overeenkomst

Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 14 Webwinkel

Indien de overeenkomst tot stand komt via de webwinkel van Vallei Opticiens, treft Vallei Opticiens voldoende organisatorische en technische maatregelen voor de overdracht van data en een veilige website.

2. Betaling op de website geschiedt via de op de website aangeboden betaalmethoden. Deze worden op de website verder toegelicht. De verschillende betaalmethoden worden aangeboden met inachtneming van passende veiligheidsmaatregelen.

3. Indien de overeenkomst tot stand komt via de website bevestigt Vallei Opticiens langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

4. Bij aankoop van producten via de webwinkel heeft de consument het recht (herroepingsrecht) om de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen tijdens een periode van 14 werkdagen. Deze termijn start op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.

5. Tijdens de herroepingstermijn (de termijn zoals benoemd in artikel 12.4) zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product wordt slechts in die mate uitgepakt of gebruikt zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Vallei Opticiens retourneren, conform de instructies op de website en/of op de meegeleverde factuur.

6. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Vallei Opticiens dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na de terugzending of herroeping en ontvangst door Vallei Opticiens terugbetalen. Wij betalen retour op het door de consument opgegeven IBAN.

7. De consument is zelf verantwoordelijk voor het recept met de oogsterktes en het juist invoeren hiervan, indien het product wordt besteld op basis van een recept dat niet is afgegeven door Vallei Opticiens en/of ouder is dan 12 maanden, zullen enkele garanties komen te vervallen, waaronder maar niet uitsluitend, zichtgarantie en niet-goed-geld-terug garantie.

8. Kosten/schade die voortvloeit uit het verkeerd invoeren van het recept of het invoeren van een recept zoals vermeld in het vorige lid 7, zijn voor rekening van de consument, Vallei Opticiens kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 1. Het bovenstaande laat onverlet de rechten die de consument krachtens de wet toekomen.

Artikel 15 Garantie

 1. Vallei Opticiens garandeert dat de hoor verrichte oogmeting en de door haar aangeboden bril en/of andere ooghulpmiddelen voldoen aan de wettelijke normen. In geval van geconstateerde gebreken in oogmeting en/of enig ooghulpmiddel is Vallei Opticiens verplicht een nieuwe oogmeting te verrichten en/of het geconstateerde foutieve product te vervangen. Verder garandeert Vallei Opticiens dat e door haar geleverde goederen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld. De te verrichten diensten zullen tevens worden uitgevoerd volgens de vereisten van de geldende vakdiploma’s.
 2. Onverminderd het hiervoor genoemde, dienen klachten over direct waarneembare gebreken van goederen binnen veertien kalenderdagen, doch uiterlijk binnen twee maanden na aflevering, dan wel na het verrichten van de desbetreffende diensten, bij Vallei Opticiens zijn ingediend. Bij het overschrijden van de genoemde termijnen vervalt het recht om te reclameren, tenzij de consument van het overschrijden hiervan redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt. In alle gevallen moet Vallei Opticiens een redelijke termijn worden gegund teneinde te klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te verhelpen.
 3. Aanspraak op enige garantie vervalt indien derden of de consument zonder toestemming van Vallei Opticiens (herstel)werkzaamheden aan het door Vallei Opticiens met garantie geleverde product heeft verricht of heeft laten verrichten.
 4. Het bovenstaande laat onverlet de rechten die de consument krachtens de wet toekomen.

Artikel 16 Annulering

In verband met het Vallei Opticiens productieproces dienen annuleringen binnen 24 uur na het sluiten van de overeenkomst per brief bij Vallei Opticiens te worden gemeld. De consument is, ongeacht of de annulering binnen deze 24 uur wordt gemeld, gehouden aan Vallei Opticiens die kosten te betalen die zij in redelijkheid heeft gemaakt.

 

 

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding

 1. De Ondernemer behoudt zich de eigendom van de geleverde producten voor totdat deze volledig zijn betaald inclusief de eventuele kosten voortkomende uit artikel 11 lid 3, onverminderd de aan de Consument op grond van de wet toekomende rechten.
 2. De Ondernemer is bij herstel van het geleverde bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie). De ondernemer zal in dat geval het geleverde onder zich houden totdat de consument alle openstaande facturen die betrekking hebben op het geleverde alsnog volledig heeft betaald. Geen retentierecht komt de Ondernemer toe indien hij eigenmachtig bepaalde diensten verricht c.q. werkzaamheden uitvoert, waarvoor de Consument hem geen opdracht heeft verstrekt.

Artikel 16 – Klachten

 1. De Consument moet een klacht over een gebrekkig(e) product en/of dienst, zo volledig en duidelijk mogelijk omschreven, indienen bij de ondernemer, binnen bekwame tijd nadat de Consument het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Een kennisgeving binnen twee maanden na de ontdekking is in alle gevallen tijdig.
 2. De Consument is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de Consument niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.
 3. De Consument dient de Ondernemer altijd in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van klachten en zorg te dragen voor vervanging of herstel van het geleverde.
 4. Is vervanging of herstel als bedoeld in het vorige lid niet mogelijk, of kan dit niet van de Ondernemer worden gevergd, of draagt de ondernemer niet binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast zorg voor vervanging of herstel, dan is de Consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.